Truyện Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa : Chương 1595, Game Online Cực Phẩm Lãnh Chúa

33 Yêu thích| 96506Lượt xem| 256 Theo dõi| Đề cử tháng này Đọc truyện Yêu thích Theo dõi Đề cử

Bạn đang xem: Game online cực phẩm lãnh chúa Bạn đang xem: Game online cực phẩm lãnh chúa

*

Hay và hợp lý. Ko vô lý và bá đạo như mấy bộ võng du tam quốc. Nói chung đáng đọc nếu ưu thích thể loại game xây thôn,

Aug 07, 2019 06:06 pm

Tất cả thế lực danh tướng đội hìnhTất cả thế lực danh tướng đội hình:Nhân vật chính —— Vệ Thanh (Vũ Lâm Quân), Hoắc Khứ Bệnh, Hoắc Quang, Vệ Tử Phu (người cá thơ ca tụng người), Hoa Mộc Lan (nương tử quân), Vương Mãnh, Lý Tả Xa, Chúc Dung (Kim Lang chiến kỵ), Mã Trung (Lạc Nhật Tiễn Vệ), Cam Ninh (Cẩm Phàm Hải Quân), Chu Thái, Gia Cát Cẩn, Lý Bí, Tiêu Ma Ha, Lý Tự Nghiệp (Mạch Đao chiến sĩ), Sử A, Hoắc Tuấn, Sử Vạn Tuế, Lý Sư Sư (Bát Âm Nhạc Cơ), Công Tôn Đại Nương (kinh hồng kiếm Vũ Cơ), Hoàng Nguyệt Anh, Khấu Tuân, Giả Phục, Cảnh Huống, Cảnh Yểm, Cảnh Cung, Cảnh Quỳ, Cảnh Bỉnh, Mã Đằng, Mã Siêu, mã thiết, Mã Vân Lộc (Yên Chi Phi Kỵ), Tôn Truyền Đình (quân Tần), Du Đại Du, Trần Lân, Trịnh Chi Long tam huynh đệ, Trịnh Thành Công, Tôn Càn, Mã Chu, Tôn Tư Mạc, Tần Thế Phụ, Phan An, Lý CươngTù binh: Lý Tú Ninh (nương tử quân), Lý Hiếu Cung (Huyền Giáp Quân), Trình Giảo Kim, Vương Bá Đương, Tuân Úc, Tuân DuLịch sử kiêu hùng:Doanh Chính —— Tô Tần, Ngô Khởi (Ngụy Vũ Tốt), Cao Trường Cung, Vu Khiêm, Vương Thủ Nhân, Tư Mã Ý, Tư Mã Lãng, Thượng Quan Nghi, Thượng Quan Uyển Nhi, Hứa Gia, Hoàng Hiết, Nhạc Nghị, Trương Trọng CảnhHạng Vũ —— Liêm Pha, Giả Hủ, Phòng Huyền Linh, Tôn Sách, Tôn Quyền, Tôn Nhân, Bàng Quyên, Sầm Bành, Bao Chửng, Chu Bột, Chu Á Phu, Hạng thị cả đámLưu Bang —— Lưu Cơ, Từ Đạt, Điền Vĩ, Trương Tú, Cao Thuận (Hãm Trận Doanh), Diêu Sùng, Liễu Như Thị, Vi Hiếu KhoanLưu Bị —— Quan Vũ, Trương Phi, Trương Cư Chính, Trần Cung, Lưu Dụ, Địch Thanh, Hoa Vân, Ngô GiớiVõ Chiếu —— Lữ Bất Vi, Gia Cát Lượng, Gia Cát Huyền, Gia Cát Quân, Tào Bân, Cao Ngang, Đường Tái Nhi, Dương Diệu Chân, Lý Thì TrânTrương Giác —— Trương Ninh, Thôi Hạo, Kinh Tự, Đan Hùng Tín, Viên Sùng Hoán, Địch Chi Tốn, Địch Nhân Kiệt, Chu Nhiên, Đàn Đạo Tế,Triệu Khuông Dận —— Lý Tư, Lam Ngọc, Hoa Hùng, Ngư Câu La, Ngu Doãn Văn, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Vương Huyền Sách,Tào Tháo —— Tiêu Hà, Hí Chí Tài, Tần Quỳnh, Uất Trì Cung, Triệu Sung Quốc, Tào thị, Hạ Hầu thị hai nhà danh tướng đều tính toánVương Mãng —— Điền Đan, Trương Liêu, Trương Giản Chi, Điền PhongChu Nguyên Chương —— Chu Lệ, Khoái Thông, Cao Quýnh, Trương Tu Đà, Tổ Đại Thọ (Quan Ninh Thiết Kỵ), Đặng Khương, Ngưu Cao, Trương Chiêu, Trương HoànhNhiễm Mẫn —— Quách Bảo Ngọc, Quách Khản, Quán Anh, Trương TânNgười chơi thế lực:Liên minh 1—— Thất Tội Minh: Long Thả, La Sĩ Tín, Hạ Lỗ Kỳ, Kinh Kha, Đổng Trọng Thư, Trần Đáo, Lỗ Trí Thâm, Nỉ Hành, Cố Khải Chi, Vương An Thạch, Tào Văn Chiếu, Tư Mã Huy, Chu HữuTranh giành Trung Nguyên: Lục Văn Long, Đỗ Dự, Tôn Thừa Tông, Dương Sảng, Thái Sử Từ, Cúc Nghĩa, Khoái Lương, Khoái Việt, Kỷ Xương, Hầu Cảnh, Liêu Hóa, Trình Bất Thức, Vương Lăng, Vi DuệChí Tôn: Dương Tái Hưng, Tần Cối, Dương Diên Quảng, Hàn Khuông Tự, Hàn Đức Nhượng, La Hiến, Phùng Dị, Ngu PhiênThiên Đường: Trương Nghi, Thái Ung, Thái Diễm, Quách Khai, Lý Hiển Trung, Hô gia tướng một đám, Trương Định Biên, Ngô HánPhong Vũ Lâu: Cao Tư Kế, Phó Hữu Đức, Chung Diêu, Chung Hội, Vương Phương Dực, Đào Hoằng CảnhLiên minh 2—— Thường Sơn Minh: Tô Định Phương, Lý Văn Trung, Lý Bạch, Đổng Trác, Công Tôn Tán (Bạch Mã Nghĩa Tòng), Hách Chiêu, Trương Cửu Linh, Tổ Tốn, Dư Hóa Long, Tào Tính, Pháp ChínhPhấn đô đô Studio (Linh Tuyền Thành): Trần Bình, Tần Lương Ngọc, La Thành, Thuần Vu Đề Oanh, Phan Nhân Mỹ, Nhạc TiếnLuyện Ngục: Quách Tử Nghi, Vương Ngạn Chương, Triển Hoạch, Triệu Xa, Triệu Quát, Mã Tắc, Mã Lương, Tân Khí Tật, Vương Hột,Tam Giới: Lưu Lao Chi, Tạ Ánh Đăng, Trình Dục, Chiết gia tướng một đám, Ngụy Tương, Hạ Nhược Bật, Hô Trù Tuyền, Bộ ChấtTiết Thần Kỳ (thần kỳ Sơn Trại chuyển Thần Kỳ Thành): Thường Ngộ Xuân, Từ Thứ, Phan Phượng, Văn Thiên Tường, Thạch Tú, Hình Đạo Dung, Lưu Kim Định, Cảnh ĐanLiên minh 3—— Hà Đồ: Lý Quảng, Anh Bố, Ngô Tam Quế, Đậu Cố, Đậu Hiến, Kê Khang, Triệu Phổ, (loại thế nhất định, loại cổ, loại xem bệnh, loại ngạc, loại nghị, loại sư đạo) Chủng gia tướng, Trần QuầnHoàng Triều: Tư Mã Thác, Ngũ Kiến Chương, Ngũ Vân Triệu, Ngũ Vân, Tân Bình, Tân Bì, Tân Hiến Anh, Tất Tái Ngộ, Kính TườngThánh kiếm: Lạn Tương Như, Hàn Thế Trung, Lương Hồng Ngọc, Chung Ly Muội, Tuân Kham, Tông Trạch, Dương Diên Khánh, Đỗ Cảo, Lý Tín, Từ HoảngDiệt Di Minh: Trưởng Tôn Thịnh, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Trưởng Tôn Vô Cấu, Đinh Ngạn Bình, Lý Định Quốc, Vu CấmSở Quân (Long Thần Thành): Dương Đại Nhãn, Lăng Thao, Lăng Thống, Tiêu Vọng Chi, Lưu BaNam Sơn Kính Lão Viện: Lâm Xung, An Lộc Sơn, Nhan Lương,Long Hồn công hội: Văn Tắc, Văn Khâm, Văn Ương,12 cung hoàng đạo: Nguyễn Tiểu Nhị, năm, bảy, Quan Thắng, Dương Ngọc Hoàn, Lục Tốn, Cận Hấp, Đinh Phụng, Lý Kế TuyênThiên Hỏa công hội: Lý Quỳ, Lô Tượng Thăng (Thiên Hùng quân)Vị Ương Cung: Ngu Hủ, Trương Hào, Văn Sính,Tiêu Minh Sinh (Đông Bình Vương): Lý Tĩnh, Trương Trọng Kiên, Trương Xuất Trần, Chương Hàm, Lý Tồn Hiếu, Lư Tuấn Nghĩa, Thư Thụ, Hoàn Ôn, Hoàng Phủ Tung, Đỗ Diên Niên, Trương HợpTiêu Khải Hằng (Mặc Sơn Vương): Tạ Huyền, Tạ An, Lữ Bố, Lý Thịnh, Lý Tố, Trương Nhậm, Triệu Cao, Lỗ Túc, Mã Viên,Tiêu Hồng Minh (Tuyết Nhung Vương, Minh Thần Điện): Bạch Khởi, Hàn Tín, Cao Sủng, Lý Nho, Đặng Vũ, Cao Tiên Chi, Lý Giác, Lữ Mông, Phạm Trọng Yêm, Liêu LậpTrung lập thế lựcVõ Tôn không gian: Lữ Động Tân, Đồng Uyên, Vương Việt, Thái DươngĐăng Thiên Nhai: Phi Vệ, Nhiếp Chính, Trương Đạo Lăng, Biển Thước

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Game online
See also  The Real Game - Official California Hunter Safety Course Online