Thông Báo Cáo Khắc Phục Hạn Chế, Khuyết Điểm Sau Kiểm Điểm Năm 4018

*

*

*

 Trong bài viết “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, Bác Hồ chỉ rõ “Chế độ sinh hoạt của chi bộ phải nghiêm túc”. Sinh hoạt chi bộ là hoạt động rất quan trọng, thể hiện năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, đảm bảo cho chi bộ và mỗi người Đảng viên thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. Sinh hoạt chi bộ là một chế độ đã được quy định trong Điều lệ Đảng, chi bộ sinh hoạt định kỳ mỗi tháng một lần hoặc sinh hoạt đột xuất khi cần. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chi bộ và là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ, giúp đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và thực hiện chức năng lãnh đạo, giáo dục của chi bộ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nhấn mạnh: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Như thế suy đến cùng, từng đảng viên chúng ta đều rất quan trọng, là chủ thể tham gia trực tiếp vào việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ nói chung, với mỗi buổi sinh hoạt định kỳ của chi bộ nói riêng, đảm bảo việc sinh hoạt của chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng, góp phần tăng cường năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

1. Thực trạng

Chi bộ là tế bào của Đảng, là nơi trực tiếp đưa đường lối, chính sách của Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực hiện đường lối, chính sách của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi bộ là gốc rễ của Đảng”, “là đồn luỹ chiến đấu của Đảng ở trong quần chúng”, “là cầu nối giữa Đảng và quần chúng”, “chi bộ mạnh tức là Đảng mạnh”.

Đang xem: Báo cáo khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 4018

Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ đã có nhiều đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức sinh hoạt…nhưng nhìn chung chất lượng sinh hoạt chi bộ vẫn còn nhiều hạn chế như: Trước khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy phải họp để chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ, tuy nhiên chưa được thường xuyên, nhiều nội dung sinh hoạt chi bộ còn dàn trải. Việc tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề chưa được quan tâm đúng mức. Nhiều chi bộ không tổ chức được sinh hoạt chuyên đề mặc dù đã có hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ vẫn chưa được thực hiện đầy đủ, nhất là ở khu vực cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, sinh hoạt chi bộ chỉ có ý kiến của đồng chí lãnh đạo cơ quan và đồng chí trong chi ủy, còn các đảng viên không giữ chức vụ thì thường lắng nghe, nhất trí theo ý kiến của người chủ trì cuộc họp do đó ảnh hưởng không nhỏ tới năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

See also  Lên Đồ Khắc Chế Triệu Vân - Top 5 Tướng Khắc Chế Triệu Vân Tốt Nhất Hiện Nay

Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân: Nguyên nhân khách quan là do chi ủy hoặc do kiêm nhiệm nhiều việc nên thời gian dành cho công tác đảng hạn chế. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đạt được tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ là một đòi hỏi cấp bách.

2. Giải pháp

Một là, nâng cao năng lực lãnh đạo của chi ủy, chỉ lựa chọn những đảng viên ưu tú, có uy tín qua thực tiễn để bầu vào chi ủy. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ nào, phong trào ấy”. Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt làm công tác đảng có năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức tốt sẽ là nhân tố quyết định nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng như trong lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Bên cạnh đó, cấp ủy cấp trên trực tiếp cần đặc biệt quan tâm tới công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cho các chi ủy, Bí thư chi bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác đảng; chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ Bí thư chi bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ.

Ba là, thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đội ngũ đảng viên về vị trí, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, giáo dục cho đội ngũ đảng viên sẽ tạo ra sự đồng thuận về nhận thức đối với vai trò của sinh hoạt đảng, giúp mỗi đảng viên thấy rõ thực hiện chế độ và bảo đảm chất lượng sinh hoạt không chỉ là đòi hỏi khách quan bảo đảm khả năng lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, mà còn là biện pháp thiết thực để mỗi đảng viên được hoàn thiện, phát triển bản thân; là cơ hội để mỗi đảng viên thể hiện vai trò, khả năng đóng góp của bản thân đối với tập thể đơn vị và chi bộ. Việc cùng nhau trao đổi, bàn bạc, phân tích tình hình, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng thời gian, tìm ra những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm chính xác; phát huy trí tuệ tập thể đề ra chủ trương biện pháp lãnh đạo và tổ chức thực hiện lãnh đạo có hiệu quả trong mỗi lần sinh hoạt không chỉ là nội dung phục vụ cho nhiệm vụ lãnh đạo của chi bộ, mà còn là những bài học thiết thực, bổ ích để mỗi đảng viên tự rút kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng và phương pháp tác nghiệp công tác của bản thân.

See also  Tướng Khắc Chế Aleister

Việc giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên cũng nhằm gắn với nâng cao trách nhiệm của từng người trên mỗi cương vị công tác cụ thể, phát huy trách nhiệm của từng người trong việc góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng cho mỗi đảng viên thói quen, tác phong chuẩn bị về tâm thế, thái độ, nội dung tham gia phát biểu trong sinh hoạt chi bộ, nêu cao tính đấu tranh tự phê bình và phê bình, có thái độ quan điểm đúng đắn đối với những nội dung và vấn đề sinh hoạt. Trong quá trình đó, cần đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái, khắc phục biểu hiện dĩ hòa vi quý, nhất trí xuôi chiều trong sinh hoạt chi bộ.

Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của các cấp ủy cấp trên, nhất là cấp uỷ cấp trên trực tiếp. Các cấp ủy cần nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên có vai trò quan trọng đối với việc định hướng nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy cấp trên cần cử cán bộ, cấp ủy viên thường xuyên dự sinh hoạt với các chi bộ để động viên, khuyến khích, giải đáp những kiến nghị, đề xuất của đảng viên, đồng thời cũng nắm chắc chất lượng hoạt động của chi bộ để báo cáo cấp ủy cấp trên chỉ đạo kịp thời.

Xem thêm: Cách Làm Bảng Ngọc Liên Minh Huyền Thoại, Ngọc Bổ Trợ Thông Dụng Nhất

3. Liên hệ thực tiễn:

See also  Hướng Dẫn Khắc Chế Syndra Khiến Nữ Chúa Bóng Đêm Im Bặt, Cách Khắc Chế Tướng Syndra Mùa 11

Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, đặc biệt thời đại công nghiệp 4.0 hiện nay cần tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt chi bộ để đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong tình hình mới, đảm bảo việc sinh hoạt của Chi bộ thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của công tác Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững về chính trị, tư tưởng, mạnh về tổ chức, giữ vững vai trò lãnh đạo trong sự nghiệp đổi mới.

Đảng viên của Chi bộ Sở Tài chính là những người có trình độ chuyên môn, luôn nắm bắt nhanh, nhạy, kịp thời các vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới. Vì vậy những nội dung chỉ cần giới thiệu để đảng viên nắm bắt, dành thời gian cho tổng hợp đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác của chi bộ tháng trước theo nghị quyết chi bộ đã đề ra và thảo luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra cho tháng tiếp theo.

Các đảng viên trong chi bộ phải được giao nhiệm vụ cụ thể, gắn với việc thường xuyên kiểm tra, giám sát của cấp ủy và chi bộ. Hàng tháng, đảng viên phải báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ được giao với chi bộ; cấp ủy cần biểu dương những đảng viên có thành tích và động viên giúp đỡ những đảng viên có hoàn cảnh khó khăn, tạo không khí chân thành trong sinh hoạt. Qua đó, cấp ủy nắm chắc hơn tình hình tư tưởng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Để nâng cao tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình: cần quán triệt, nâng cao nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên về vai trò của tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên sửa chữa những khuyết điểm, làm cho tốt hơn, đúng hơn; cùng giúp nhau tiến bộ, xây dựng mối đoàn kết, tăng sức mạnh trong chi bộ. Nêu cao tính gương mẫu của cấp ủy, Bí thư chi bộ trong công tác và sinh hoạt. Trong sinh hoạt, đảng viên khi thực hiện tự phê bình và phê bình phải có động cơ trong sáng, thẳng thắn, trung thực, có ý thức xây dựng.

Xem thêm: Những Ưu Nhược Điểm Của Các Loại Quân Khắc Chế Nhau Trong Aoe

Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ tác động trực tiếp đến hoàn thành tốt thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Từ đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Khắc chế